حرف ر وز

حالت 2

حرف ر وز

أبجد: نظام ترتيب الأحرف العربي القديم قبل تحويله إلى نظام هجائي

حرف ر وز 11027

برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید

اللثغة هي عبارة عن تشويه في نطق الحروف يتسبب في عدم وضوح الكلام

مشاعره با حرف ر; مشاعره با حرف ز

فـرهنــگ لغــت هــورامــي بیایـید همه با هم در تدوين بزرگ‌ترين فرهنــــگ لغــــت هـــــورامي سهيم باشيم

ح

ض

ش)

اين عجب نيست كه يك بنده بَرَد نام ِ تورا

طلبِ خويش به

ص387 - كتاب العين - باب الزاي والنون و وا يء معهما ز ون وز ن ن ز و ز ن ي ز ي ن ي ز ن ز نء ء ز ن مستعملات - المكتبة الشاملة الحديثة مشاعره با حرف ع

ص389 - كتاب العين - باب الزاي والفاء و وا يء معهما ز وف وز ف ف وز ز ف ي ز ي ف ء ز ف مستعملات - المكتبة الشاملة الحديثة مشاعره با حرف خ

البحث في: محتوى الكتاب الحالي كامل المكتبة

حول المشروع

گذشته خودش یه ر ازِ

د‌‌انشمند‌‌ان می‌گویند‌‌ نتایج آزمایش‌ها نشان د‌‌اد‌‌ه است استفاد‌‌ه از گاز نیتروز اکسید‌‌ مشهور به «گاز خند‌‌ه» می‌تواند